PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯƠNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 28/04/2022 [HyperLink19]
2 Kế hoạch năm học 2019-2020 30/09/2019 [HyperLink19]
3 Kế hoạch về Thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 -2019 16/11/2018 [HyperLink19]
4 Báo cáo thực hiện kế hoạch Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của trường thcs Tân Hương năm học 2018-2019 26/10/2018 [HyperLink19]
5 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của trường thcs Tân Hương năm học 2018-2019 26/10/2018 [HyperLink19]
6 Kế hoạch thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của trường thcs Tân Hương năm học 2018-2019 26/10/2018 [HyperLink19]
7 Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ 2018-2019 của trường THCS Tân Hương. 01/10/2018 [HyperLink19]
8 Kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Tân Hương. 01/10/2018 [HyperLink19]
9 Quy chế thực hiện dân chủ và quy chế làm việc năm học 2018-2019 14/09/2018 [HyperLink19]
10 Quy chế thực hiện dân chủ và quy chế làm việc của trường THCS Tân Hương 07/12/2017 [HyperLink19]
11 Báo cáo cơ sở vật chất đầu năm học 09/08/2017 [HyperLink19]
12 Kế hoạch năm học 2015-2016 01/10/2015 [HyperLink19]
13 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1537 của trường THCS Tân Hương 01/10/2015 [HyperLink19]
14 Đề án tinh giản biên chế của Trường thcs Tân Hương 29/09/2015 [HyperLink19]
15 lịch trực tết nguyên đán 2014 23/01/2014 [HyperLink19]
16 Kế hoạch kiểm định chất lượng 09/11/2013 [HyperLink19]
17 Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 09/11/2013 [HyperLink19]
18 Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục 09/11/2013 [HyperLink19]
19 Kế hoạch an toàn giao thông 01/11/2013 [HyperLink19]
20 Kế hoạch năm học 2013 -2014 28/10/2013 [HyperLink19]
    
12