PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯƠNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đào Thị Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 23/11/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 2-Tân Hương-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2017 - 2018
   Hà Thị Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 17/11/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 7-Tân Hương-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt loại giỏi huyện môn Sinh học
   Năm học: 2017 - 2018
   Bùi Phú Cường
   Sinh ngày: 03/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nghĩa An-Ninh Giang-hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhì huyện môn Hóa học
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thành Đạt
   Sinh ngày: 31/01/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 1-Tân Hương-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:      Đạt loại giỏi huyện môn Hóa học
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Tiến Đạt
   Sinh ngày: 31/05/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 5-Tân Hương-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích môn Sinh học
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Trung Hiệu
   Sinh ngày: 26/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 4-Tân Hương-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt loại giỏi huyện môn Vật lý
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Hoan
   Sinh ngày: 11/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Đen-Ninh Thành-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích môn Địa lý
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Hương
   Sinh ngày: 03/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 6-Tân Hương-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt loại giỏi huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Duy Khởi
   Sinh ngày: 28/05/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 3-Tân Hương-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải khuyến khích môn Hóa học
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Thị Mai
   Sinh ngày: 13/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 3-Tân Hương-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt loại giỏi huyện môn Tiếng anh
   Năm học: 2017 - 2018
123